Törzskönyvezési Szabályzat

I. fejezet
Általános rendelkezések

1.§. A Törzskönyvezési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) tárgya és személyi hatálya:

 1. A jelen szabályzat a 1116 Budapest Tétényi út 128/b-130. szám alatti székhelyű Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Pk.60.495/1989., nyilv. tartási száma: 491., továbbiakban Szövetség)) Alapszabálya (továbbiakban Asz.) értelmében végzett ebek törzskönyvezésére vonatkozó tevékenységének részletes szabályait és a jelen szabályzatban rögzített egyéb szabályokat állapítja meg.
 2. A jelen szabályzat alkalmazásakor annak részének kell tekinteni és alkalmazni kell az Asz. jelen szabályzatban szabályozott eljárásokra, fogalmakra vonatkozó további rendelkezéseit is.
 3. Továbbá a jelen szabályzat alkalmazásakor alkalmazni kell a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SzMSz) 2./ pontja szerinti értelmező rendelkezéseket, valamint az SzMsz szervezeti felépítésre, hatáskörökre és feladatokra, iratkezelésre, iratmegőrzésre, kézbesítésre és közlésre vonatkozó szabályait is annyiban, amennyiben azok jelen szabályzattal nem ellentétesek.
 4. A kérelmező
  A Szabályzat értelmezése során kérelmező alatt azt a személyt kell érteni, aki a törzskönyvezés során lehetséges bármely eljárást a Szövetség előtt kezdeményezi. Kérelmező csak olyan személy lehet, akinek törvényes lakhelye Magyarországon van, ennek híján megfelel az FCI Ügyrend 14. pontjában foglalt valamelyik feltételnek, és rendelkezik a kérelem benyújtásakor érvényes szövetségi kártyával.
  • Nincs szükség magyarországi lakhelyre és szövetségi kártyára, ha a kérelmező új külföldi tulajdonosként saját részére export pedigree kiállítását kéri.
  • Nincs szükség szövetségi kártyára, ha a kérelmező új magyarországi tulajdonosként saját részére honosítás rögzítését kéri.
  • Nincs szükség szövetségi kártyára, ha a kérelmező egyben az eb új tulajdonosa is és a törzskönyvben, származási, regisztrációs lapon a tulajdonosváltozást és/vagy az eb minősítését vagy egészségügyi szűrési eredményét kéri feltüntetni.

A kérelmező mindenkor köteles valós adatokat és okiratokat szolgáltatni a Szövetség vagy a jelen szabályzat szerinti eljárásokban részt vevő egyéb személyek részére, az ezen kötelezettsége elmulasztásából eredő következményekért teljes anyagi, büntető és civil jogi felelősséggel tartozik. Az ezen kötelezettséget megszegő személlyel szemben a Szövetség bármely szövetségi szolgáltatását határidő nélkül megtagadhatja.

 1. Hatály
  A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szövetségre, a Szövetség valamennyi jogi személy tagjára, továbbá - amennyiben a jelen szabályzat ezen személyekre magatartási szabályokat állapít meg- a Szövetség valamennyi testületére, szerveire, ezek tagjaira, a Szövetség vezető tisztségviselőjére és egyéb tisztségviselőjére, a bizottságokra, a Szövetség valamennyi egyéb, az alapszabályban nevesített egységeire, a Szövetség alkalmazottaira és a Szövetség megbízottaira és a jelen Szabályzat szerinti eljárások valamennyi egyéb résztvevőjére, a jelen szabályzat szerinti törzskönyvezési szolgáltatásokat igénybe vevőkre a szolgáltatás kérelmezésének előterjesztésétől.
 2. Értelmezés
  A jelen Szabályzat értelmezésekor figyelembe kell venni a Szövetség tagságával működő FCI (Federation Cynologique Internationale) törzskönyvezésre vonatkozó közvetett és közvetlen szabályait is, jelen szabályzat azzal ellentétes nem lehet, amennyiben jelen szabályzat az FCI eltérést nem engedő vonatkozó szabályával ellentétes, úgy az FCI szabályozást kell alkalmazni.
 3. Fajtagondozó szervezet fogalma
  Fajtagondozó szervezet alatt a Szövetség tagjaként működő, a Szövetség megbízása alapján a fajtagondozásra jogot szerzett fajtaszervezet értendő az adott ebfajta/ákban. A fajtagondozói státusz elvesztése egy szervezet által nem teszi érvénytelenné a fajtagondozói megbízása idején ebbéli státuszában tett nyilatkozatait és aktusait. Új fajtagondozó szervezet megbízása esetén az újonnan megbízott szervezet a korábbi szervezet ebbéli státuszában tett nyilatkozatait és aktusait köteles elfogadni.
 4. Konfirmációs eljárás
  Konfirmációs eljárás: azon egyedek származási lapra jogosultságának megszerzésére irányuló eljárás, amelyek „R” jelű regisztrációs lappal rendelkeznek.
 5. Díjak
  Jelen szabályzat szerinti eljárásokért a kérelmező a Szövetség mindenkori díjszabása szerinti díjat tartozik fizetni, figyelembe véve, hogy az Alapszabály szerint a szövetségi kártya tulajdonosok a szolgáltatások árából kedvezményre jogosultak.

2.§. A Szabályzat célja:

 1. Jelen Szabályzat tartalmazza a törzskönyvezési eljárásban részt vevő valamennyi szövetségi testület, tisztségviselő, vezető tisztségviselő és egyéb szükséges közreműködő eljárását.
 2. A jelen szabályzat célja a Szövetség által az Asz. szerint végzett törzskönyvezés eljárásának részletes szabályozása.

II. fejezet Fogalmak és eljárások

3.§. A Törzskönyv

 1. A törzskönyv ebtörzskönyv, mely a Szövetség által az FCI kölcsönösségre és kizárólagosságra vonatkozó alapelve értelmében Magyarországon FCI elismertséggel kizárólagosan vezetett adatbázis, mely az FCI által elismert, ideiglenesen elismert továbbá -FCI elismertség nélkül- az FCI által el nem ismert fajtájú fajtatiszta ebek adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál. Az ebtörzskönyvet ebfajtánként elkülönítetten vezeti a Szövetség. A törzskönyvet elektronikus adatbázisként vezeti a Szövetség. Az FCI által el nem ismert fajtájú ebek törzskönyveit a Szövetség elkülönítetten kezeli.
 2. A törzskönyvezés az a folyamat, amely a fajtatiszta eb egyedek adatainak tulajdonos általi közlése és igazolása alapján ezen adatok törzskönyvben történő rögzítését, nyilvántartását, feldolgozását, rendszerezését, igazolását, az adatok közül a változtathatóak változásainak követését és vezetését továbbá az FCI szabályai szerinti megismerhetőségét tartalmazza. A törzskönyv adatai általánosságban csak kutatási célokra és csak anonimizálva ismerhetőek meg a Szövetség elnökének engedélye alapján.
 3. A törzskönyvben kötelezően feltüntetendő adatok, ha a jelen szabályzat másképp nem rendelkezik:
  • a kutya neve, fajtája, FCI standard száma
  • születési ideje
  • törzskönyvi szám: áll a MET initialéból, a fajta rövidített jeléből, növekvő számsorrendben -10000 után újrakezdve- sorszámból, az adott naptári év utolsó két számjegyéből,
  • a törzskönyvi szám a csak regisztrációs lapra jogosult eb estén a jelen szabályzat 7.§.(1). bek a./ és b./ pontja szerinti esetben „N” jelet, az 7.§.(1). bek. c./ pontja esetén „R” jelet is tartalmazza
  • az eb színe, szőrtípusa, mérete és neme
  • az arról kiadott származási lap vagy regisztrációs lap nyomtatvány sorszáma
  • a kutya azonosító jele, ami a törzskönyvi rögzítéshez kizárólag mikrochipes megjelölés és a mikrochip sorszáma lehet
  • a tenyésztő neve és lakcíme
  • a tulajdonos neve és lakcíme, ennek változásai
  • a tenyésztő kennelneve, mely a kutya nevének része
  • az eb felmenőinek minimum a neve és törzskönyvi száma minimum 3 generációra visszamenőleg, apa és anya megkülönböztetés feltüntetésével, ezek színe, mérete, továbbá jelen szabályzat szerinti eredményeik
  • a kiállító Szövetség megnevezése és logója
  • az FCI logója és elismertségre utalás FCI fajtáknál, ennek hiánya FCI által el nem ismert fajtáknál
  • a törzskönyvről kiállítható származási lap fajtája,
  • azt a tényt, ha a törzskönyvről származási lap nem, csak regisztrációs lap állítható ki, annak okát és jellegét
  • a tényt, ha export pedigree kiadására sor került, annak számát és keltét
  • a tényt, ha honosított kutyáról van szó, a honosított eb korábbi származási lap szerinti adataival
  • a törzskönyvezési kérelmet ellenőrző fajtagondozó szervezet neve és székhelye
  • a tényt, ha a tenyésztő vagy a későbbi bármelyik tulajdonos azzal a feltétellel ruházta át az eb tulajdonjogát, hogy az „a korábbi tulajdonos rendelkezése alapján nem tenyészthető”. Ez a tény a törzskönyvből, a származási vagy regisztrációs lapról törölhető, de csak annak a személynek a legalább két tanú előtt írásban tett nyilatkozata alapján, aki a bejegyzés alapjául szolgáló átruházói nyilatkozatot megtette.
 4. A törzskönyvben a tulajdonos kérelmére feltüntethető adatok, ha a jelen szabályzat másképp nem rendelkezik:
  • FCI által elismert vagy ideiglenesen elismert fajta esetén magának az ebnek és szüleinek és egyéb felmenőinek FCI által elismert és hivatalos FCI címet adó rendezvényen vagy a Szövetség vagy a Szövetség tagszervezete által rendezett rendezvényen szerzett nemzetközi FCI címek és a Szövetség vagy tagjai által adományozott országos rendezvényeken elért címek, FCI által elismert teljesítményvizsgák eredménye, fajtagondozó szervezet által adott címek. FCI által el nem ismert fajták esetén a feltüntethető eredmények körét a fajtagondozó tenyésztési szabályzatában határozza meg, de az csak a Szövetségtől, a Szövetség tagjától, a fajtagondozótól származó vagy külföldi eredmény lehet.
  • az eb egészségügyi szűrővizsgálatainak eredményei, amennyiben az adott fajtát gondozó szervezet ilyen szűrővizsgálatot előír és/vagy az annak elvégzésére jogosultak körét meghatározza. Az ilyen adat csak a fajtagondozó szervezet előzetes igazolása alapján tüntethető fel a törzskönyvben.
  • a törzskönyv feltünteti a fajtagondozó szervezet előzetes igazolása alapján azt a tényt, ha az egyed szülőpárja teljesítette a fajtagondozó szervezet által meghatározott emeltszintű és/vagy speciális tenyésztési feltételeket, ez az igazolás a tenyésztésbevétel minimális feltételeinek teljesítését is igazolják
  • a törzskönyv feltünteti azt a tényt, ha az egyed szülőpárja teljesítette a fajtagondozó szervezet által meghatározott minimális tenyésztési feltételrendszert, ezen feltételek megléte feltüntetésével. Ezek a feltételek fajtánként indokoltságtól függően eltérőek lehetnek (egészségügyi szűrés, tenyészszemle, képességvizsga stb.).
  • a tényt, ha az eredeti származási lap elvesztése esetén származási lap másodlat kiállítására került sor, a másodlat sorszámával és dátumával megjelölve
  • a honosítás tényét és sorszámát

4.§. A törzskönyvi nyilvántartásba vétel, a törzskönyv vezetésének részletes szabályai

 1. A Szövetség által vezetett törzskönyvbe bejegyezhető minden fajtatiszta kutya, amelynek szülei rendelkeznek FCI által elismert vagy a Szövetség által kiadott származási lappal. Az FCI által ideiglenesen elismert fajták törzskönyveit elkülönítetten, fajtánként és függelékként kell vezetni. A törzskönyvbe bejegyezhetőek a jelen szabályzat szerint származási lapra nem jogosult egyedek is, de részükre csak regisztrációs lap állítható ki, és a csak regisztrációs lappal rendelkező egyedek utódai már nem jegyezhetőek be a törzskönyvbe. Nem jegyezhető be a törzskönyvbe azon szülő utódja, amely szülő törzskönyvi adataiban, vagy származási lapján vagy regisztrációs lapján az átruházó korábbi tulajdonos azon nyilatkozata érvényesen feltüntetésre került, miszerint az átruházás azzal a feltétellel történt, hogy az átruházott egyed az „a korábbi tulajdonos rendelkezése alapján nem tenyészthető”
 2. Az FCI által el nem ismert fajták esetében a törzskönyvben és az arról kiadott származási lapon vagy regisztrációs lapon fel kell tüntetni, hogy „ FCI által el nem ismert fajta”, az ilyen törzskönyvet is elkülönítetten kell kezelni. Az FCI által el nem ismert fajtákra a jelen szabályzat értelemszerűen vonatkozik azzal, hogy ahol a jelen szabályzat FCI-t, FCI szabályt, FCI elismertséget egyéb FCI-re történő utalást tartalmaz, az ilyen rendelkezés helyébe elsődlegesen a Szövetség vonatkozó szabálya, annak híján pedig a fajtagondozó szervezet vonatkozó szabálya lép. FCI által el nem ismert fajta egyedei jelen szabályzat hatályba lépésétől kezdődően akkor vehetőek fel a Szövetség által vezetett törzskönyvbe:
  • ha szülei - születési idejűktől függetlenül- bármely külföldi kennelklub által kiállított, a fajtatisztaságot igazoló származási lappal (pedigree-vel) rendelkeznek,
  • vagy mindkét szülőjük 2016. szeptember 19. napja előtt született és rendelkezik bármely hazai kutyás egyesület által kiállított, a fajtatisztaságot igazoló származási lappal
  • vagy mindkét 2016. szeptember 19. napja után született szülője a Szövetség által kiállított származási lappal rendelkezik.
   Ezen túlmenően is az FCI által el nem ismert fajták 2016. szeptember 19. napja után született egyedei a Szövetség és tagjai rendezvényein részt venni és azok szolgáltatásaiban részesülni csak akkor jogosultak, ha a Szövetség által vezetett törzskönyvben szerepelnek és a Szövetség által kiállított származási lappal (regisztrációs lappal) rendelkeznek, vagy külföldről honosítottak.
 3. A törzskönyv szöveges részét minden esetben két nyelven, angolul és magyarul kell vezetni.
 4. Az eb első törzskönyvi nyilvántartásba vételét az a személy kérheti, akinek az anyakutya az ellés időpontjában a tulajdonában van és megfelel a jelen szabályzat 1.§.(4). bek-ben 7 foglaltaknak. Ez a személy minősül tenyésztőnek. A törzskönyvezett anyakutya meghatározott tenyésztési idényre/ekre a tulajdonos írásbeli nyilatkozatával –mely nyilatkozatot valamelyik Szövetségi tag szervezet törvényes képviselője aláírásával hitelesített- másnak átengedhető, ebben az esetben a kedvezményezett személyt illeti meg a törzskönyvezési kérelem joga, saját nevében és javára, a megállapodásban megjelölt időszakban megszületett kölykök vonatozásában. Ezt a nyilatkozatot a törzskönyvezési kérelemhez mellékelni kell. Ebben az esetben tenyésztőnek a kedvezményezett személy minősül.
 5. A törzskönyvben a tenyésztőt, mint tulajdonost nem kell feltüntetni, az a személy minősül első tulajdonosnak, aki tulajdonát közvetlenül a tenyésztőtől származtatja.
 6. Az eb törzskönyvben való eredeti feltüntetését (kölyök vagy törzskönyvben még nem regisztrál egyéb egyed) alombejelentő kitöltésével kezdeményezi (1.sz. melléklet).
 7. Az eredeti alombejelentőhöz mellékelni kell a szülők származási lapjának másolatát, valamint a kitöltött fedeztetési igazolást eredetben (2.sz. melléklet).
 8. Mellékelni kell továbbá az állatorvos által elvégzett chipelési jegyzőkönyv egy aláírt eredeti példányát (3. sz. melléklet)
 9. Mellékelni kell továbbá mindazon körülményeket igazoló okiratokat eredetben, amelyek igazolják, hogy a szülők eleget tettek a fajtagondozó által meghatározott minimális vagy emelt vagy speciális tenyésztésbe vételi feltételeknek, és ennek alapján meg kell jelölni, hogy milyen minősítésű származási lapra kíván jogosultságot szerezni a tenyésztő az aott egyed vonatkozásában.
 10. Abban az esetben, ha a törzskönyvezési kérelmet azért kéri a tenyésztő csak regisztrációs lapra jogosult egyed vonatkozásában, mert az eb származási lappal egyébként rendelkező szülei nem rendelkeznek a fajtagondozó szervezet által minimálisan meghatározott tenyésztési feltételekkel, a törzskönyvezési kérelemhez csatolandó iratok a fentiekkel egyezőek, de a kérelmezőnek meg kell jelölnie a regisztrációs lapra való jogosultságot és annak ebbéli okát.
 11. Amennyiben a tenyésztő még nem rendelkezik kennelnévvel, úgy kennelnév igénylést is mellékelni kell eredetben aláírva. A kennelnév ügyintézési ideje a törzskönyvezési határidőbe nem számít bele.
 12. A törzskönyvezési kérelmet abban az esetben, ha az ebet mint regisztrációs lapra jogosult egyedet kéri törzskönyvezni a tulajdonos, úgy az 4. sz. melléklet szerinti kérelmet kell kitöltve és aláírva eredetben a Szövetség felé benyújtani, annak ott feltüntetett mellékleteivel.
 13. Mellékelni kell továbbá a szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot is.
 14. A törzskönyvezési, abban változási kérelmet vagy az eredeti okiratoknak a Szövetség 1194 Budapest, Hoffher A.u.38-40. szám alatti címére postán, vagy személyesen ugyanitt az ügyfélszolgálaton leadva lehet előterjeszteni, kivéve, vagy ahol jelen szabályzat engedi, elektronikus úton.
 15. A Szövetség biztosítja a törzskönyvezési kérelem elektronikus úton történő előterjesztésének lehetőségét is, ennek induló időpontjáról honlapján ad ki tájékoztatást. 8 Az elektronikus úton történő előterjesztés feltétele, hogy a kérelmező személy papír alapú, legalább teljes bizonyító erejű okiratban nyilatkozzon a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal. A nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően a Szövetség egy személyes jelszót juttat el a kérelmező részére az általa a 6. sz melléklet szerint megadott e-mail címre. Ezt követően a kérelmező az adott e-mail címről, jelszava használatával a megadott internetes felületen töltheti ki a törzskönyvezési kérelmet és csatolhatja PDF formátumban a szükséges mellékleteket. Az elektronikus ügyintézés nem kötelező. Abban az esetben ha a kérelmező ezt választja, úgy teljes személyes és anyagi felelősséggel tartozik azért is, hogy az általa megadott e-mail címről és az ő jelszava alapján a Szövetségnek megadott adatok és okiratok a valóságnak megfelelnek. Ez esetben a kérelmező nem hivatkozhat arra a Szövetséggel szemben, hogy e-mail címét és/vagy jelszavát harmadik személy illetéktelenül használta volna fel, az adott e-mail címről a Szövetséghez intézett közlések feltétel nélkül a kérelmező közlésének minősülnek. A kérelmező továbbá köteles az elektronikusan megküldött minden iratot, kérelmet maga kinyomtatni, aláírásával az elektronikus adatközléssel azonos dátummal ellátni és az aláírástól számított 10 évig megőrizni, felhívásra ezen határidőn belül bármikor felmutatni.
 16. A Szövetség a törzskönyvezési kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül (elektronikus ügyintézés esetén azonnal) a törzskönyvezési kérelmet ellenőrzés céljából a fajta fajtagondozó szervezetéhez továbbítja. Amennyiben adott ebfajtában két fajtagondozó szervezet van, úgy a kérelmező tenyésztő által az alombejelentőn a szervezet nevével, címével, elnökével azonosított fajtagondozó szervezethez kerül továbbításra a kérelem. Amennyiben adott fajtában egy fajtagondozó van, a tenyésztő a fajtagondozó szervezetet vagy a MEOESZ-t választhatja, úgy, hogy az alombejelentőn jelöli a kívánt szervezetet. A Szövetség a jelölésnek megfelelően küldi meg ellenőrzésre az alombejelentő kérelmet vagy maga bírálja el. Amennyiben adott fajtában nincs fajtagondozó megbízva, úgy a kérelem ellenőrzését a Szövetség törzskönyvezési csoportjának vezetője végzi el a Szövetség Tenyésztési Szabályzata alapján. Az ellenőrzésre jogosult az ellenőrzést a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül köteles elvégezni.
 17. Amennyiben az alombejelentés dokumentációja hiányos, hiánypótlásnak van helye, amelyet a Szövetség a kérelmező által megadott e-mail címre megküldve foganatosít. A hiánypótlás kiküldése és annak hiánytalan teljesítése közötti idő az ügyintézési határidőkbe nem számít be.
 18. A Szövetség az ellenőrzés eredményének kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül végzi el a törzskönyvezést és állítja ki a származási vagy regisztrációs lapot, ha annak akadálya nincs.
 19. A kérelmező tenyésztő választása szerint az elkészült származási lapot vagy személyesen az ügyfélszolgálaton veszi át, vagy postai ajánlott küldeményként kapja meg, mely utóbbi költségei őt terhelik.
 20. A törzskönyvezési kérelem teljesítése megtagadható, ha a kérelem nem felel meg a jelen szabályzat, a Szövetség alapszabálya, vagy a fajtagondozó illetve amennyiben az az irányadó úgy a Szövetség tenyésztési szabályzatának vagy a vonatkozó FCI szabályok bármelyikének. Helytálló megtagadás esetén a kérelmező a megfizetett szolgáltatási díjat nem igényelheti vissza a Szövetségtől.
 21. Amennyiben a Szövetség a törzskönyvezési kérelmet indokolt döntésével megtagadja teljesíteni, úgy döntése ellen a kérelmező tenyésztő a Szövetség Tenyésztési 9 Bizottságához címzett, de a Szövetség elnökénél előterjesztett kérelemmel élhet jogorvoslattal, a megtagadás kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban előterjesztve. A Tenyésztési Bizottság a kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el, erről a tenyésztő kérelmezőt írásban értesíti. A Tenyésztési Bizottság döntése ellen is jogorvoslatnak van helye, a kézbesítéstől számított 15 napon belül, a Szövetség elnökénél előterjesztett, de annak Elnökségéhez címezve. A Szövetség elnöksége a jogorvoslati kérelmet a soron következő ülésén bírálja el, határozata jogerős.
 22. A törzskönyvbe bejegyzést tenni vagy azt módosítani, javítani csak a Szövetség jogosult.
 23. A Szövetség a törzskönyvet, a törzskönyvi adatokat határidő nélkül megőrzi, azok selejtezése nem lehetséges. A Szövetség a törzskönyvi adatváltozás alapjául szolgáló elektronikus és papír alapú dokumentumokat azok keltétől számított 10 évig megőrzi.
 24. Az eb mindenkori tulajdonosa is felelős azért – és ennek érdekében köteles az adott helyzetben elvárható fokozott gondosságú magatartást tanúsítani-, hogy a törzskönyv és a származási lap adatai a lehetséges változások során is egymással azonosak maradjanak (pl. tulajdonjog átírás).

5.§. A Származási lap (pedigree)

 1. A származási lap a törzskönyv adatairól a tulajdonos kérelmére kiállított hiteles másolat. Nem állítható ki származási lap az 7.§-ban meghatározott törzskönyvi adatokról (amikor regisztrációs lap kiadásának van helye). A származási lapot a Szövetség sorszámozott, dátummal és aláírással ellátott magánokiratként állítja ki, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.
 2. A származási lap mintáját a jelen szabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza.
 3. Amennyiben az eb tenyésztője vagy későbbi tulajdonosa azzal a feltétellel ruházza át a tulajdonjogot, hogy az átruházott egyed a továbbiakban nem tenyészthető, úgy a származási lap tartalmazza a következő bejegyzést is: „a korábbi tulajdonos rendelkezése alapján nem tenyészthető”. Ha ezen nyilatkozatra már származási lappal rendelkező eb esetén kerül sor, úgy ezt a fordulatot a tulajdonosváltozással egyidejűleg a származási lapra is fel kell vezetnie a tulajdonjogot átvezető MEOESZnek vagy tulajdonjog átvezetésre egyébként jogosult tagszervezetének.

6.§. A származási lap részletes szabályai

 1. A származási lap a törzskönyvről kiállított hiteles másolat, annak tartalma a törzskönyv tartalmával kiállításakor megegyezik, de tartalmazza a kiállító aláírását és a kiállítás dátumát is. A származási lap a törzskönyvi adatok közül a felmenők eredményeit annyiban nem tartalmazza teljeskörűen, hogy nagyszülőktől kezdődően a feljegyezhető eredmények mennyisége a rendelkezésre álló hely függvénye.
  A származási lap fajtái: 
  1. standard származási lap
   Azon, származási lapra jogosult egyedek törzskönyvi adatairól kiállított legalább 3 generációs, szöveges részében kétnyelvű (angol és magyar) másolat, amely egyed mindkét szülőpárja teljesítette legalább egy a fajtára megbízással bíró fajtagondozó szervezet, fajtagondozó híján a Szövetség által a tenyésztésbe vételhez minimumként meghatározott feltételt vagy feltételrendszert
  2. prémium származási lap
   Tartalma megegyezik az a./ ponttal, de látványosan és feltűnően elhelyezett speciális hologrammal feltüntetésre kerül rajta, ha mindkét szülő teljesítette legalább egy, a fajtára megbízással bíró fajtagondozó szervezet által meghatározott premium tenyésztési feltételeket vagy speciális tenyésztési koncepciójának feltételeit
  3. FCI által el nem ismert fajták egyedeinek utódai törzskönyvéből kiállított másolat, amely taralmában megegyezik az a./ pont alatti lappal, de szerepel rajta: „FCI által el nem ismert fajta”. Valamennyi származási lap alapján helye van export pedigree kiállításának.
 2. A származási lap kiállításának kérelmét a törzskönyvezési kérelem magában foglalja.,
 3. Valamennyi származási lap feljogosítja az utódokat a törzskönyvi bejegyzés elnyerésére. Nem állítható ki származási lap a regisztrációs lappal rendelkező szülő/k utódja részére, mert ezek már a törzskönyvbe sem kerülhetnek bejegyzésre.
 4. Elveszett vagy megsemmisült származási lap pótlásának helye van, ennek kérelmezésére a törzskönyvbe a pótlási kérelem előerjesztésekor bejegyzett tulajdonos jogosult, díjfizetés mellett. A pótlásként kiállított származási lapon fel kell tüntetni, hogy „másodlat”, egyébként tartalma megegyezik a kiállításkori törzskönyvi adatokkal.
 5. A származási lapon a törzskönyvi adatok változásai vezetése annyiban lehetséges, hogy azon a tulajdonosváltozás, a tenyészszemle helye és ideje, az eb által élete folyamán megszerzett, a jelen szabályzat szerinti címek és eredmények feltüntetésre kerülnek.
 6. A származási lapon a tulajdonosváltozást a Szövetség ún. tulajdonjog változási bizonylattal ügyfélszolgálatán vagy a Szövetség bármely tagszervezete ugyanilyen tulajdonjog változási bizonylat egyidejű kitöltésével és a Szövetségnek visszajuttatással vezetheti át.
 7. A tulajdonjog változási bizonylat olyan hárompéldányos bizonylat, amelyet a Szövetség tagjai a Szövetségtől vásárolnak meg. Ezen a nyomtatványon az átvezetett tulajdonjoggal érintett egyed adatai szerepelnek, továbbá a korábbi és az új tulajdonos. A bizonylat egyik kitöltött példányát a tagszervezet köteles a kitöltést követő 7 munkanapon belül a Szövetségnek átadni a tulajdonosváltozás törzskönyvi átvezethetősége céljából.
 8. A származási lapon a tenyészszemle ideje és eredménye, valamint a bírálatot végző bíró neve és az aláírás, a rendező szervezet pecsétje feltüntetésre kerül, ez a bejegyzés a teljesítmény füzetbe való bejegyzéssel helyettesíthető, mindkét esetben a rendező szervezet aláírásával. A tenyészszemlét rendező szervezet mindenkor köteles a 11 rendezvénytől számított 15 napon belül bírálati összesítővel az eredményeket a Szövetség felé lejelenteni. Ha a szervezet ezt elmulasztja, illetve a tulajdonos egyéb cím vagy eredmény feltüntetését kéri, akkor a tulajdonos a bírálati lap nála lévő példányával és a származási lapra vagy teljesítményfüzetbe bevezetett eredmény felmutatásával kérheti az eredmény feltüntetését.
 9. Az itt megjelölt személyi körön kívül a származási lapra senki más bejegyzést nem tehet.

7.§. A regisztrációs lap

 1. A regisztrációs lap azon eb törzskönyvének adatairól kiállított hiteles másolat, amely eb
  1. törzskönyvi adatai nincsenek vagy aszerint nem rendelkezik 3 generációra visszavezethető FCI által elismert törzskönyvben rögzített felmenőkkel (ismeretlen vagy részben ismeretlen felmenő), de a fajtagondozó szervezet az egyedet a fajtajellegnek megfelelőnek minősítette vagy
  2. olyan szülőpár utódja került bevezetésre a törzskönyvbe, amely/ek ki vannak zárva a tenyésztésből vagy az egyed maga szín vagy szőrzethibás vagy
  3. olyan szülőpár utódja, amely nem tett eleget a fajtagondozó szervezet által a tenyésztésbe vételhez meghatározott minimális feltételeknek
 2. Az a./ és b./ pontban meghatározott egyed törzskönyvi adatairól az egyed teljes életében csak regisztrációs lap állítható ki, utódai törzskönyvi nyilvántartásba nem vehetőek. A c./ pont szerinti egyed törzskönyvéről származási lap kiállítására lehetőség van abban az esetben, ha az egyed maga utólag a konfirmációs eljárás fajtagondozó szervezet által meghatározott feltételeit teljesítette. A regisztrációs lap tartalma mindenben megegyezik a törzskönyvi adatokkal, de csak az egyed szüleinek nevét tartalmazza, a további felmenői generációk nem kerülhetnek feltüntetésre akkor sem, ha ismertek. A regisztrációs lap alapján export pedigree kiállítására nem kerülhet sor.
 3. A regisztrációs lap mintáját a jelen szabályzat 6. sz. melléklete tartalmazza. A regisztrációs lapnak (mindét fajtának) is tartalma, ha az eb átruházása bármikor a 3.§.(3). bek, 4.§.(1)., 5.§.(3).-ban részletesen szabályozott tenyészthetőségi kizáró nyilatkozatot tette, az ilyen nyilatkozat a regisztrációs lapról is a 3.§.(3). bek. szerint törölhető.

8. §. A regisztrációs lap részletes szabályai

 1. A regisztrációs lap kiállítására a törzskönyvezési kérelem alapján, külön kérelem nélkül kerül sor, a törzskönyvi adatokról kiállított hiteles másolat, annak tartalma a törzskönyv tartalmával kiállításakor megegyezik, de tartalmazza a kiállító aláírását és a kiállítás dátumát is. 12
 2. A 6.§. 2, 4-7., 9-10. bekezdése szabályai a regisztrációs lapra is értelemszerűen alkalmazandóak.
 3. Regisztrációs lap alapján export pedigree kiállítására nem kerülhet sor.
 4. Regisztrációs lappal rendelkező szülő/k utódai nem jegyezhetőek be a törzskönyvbe.
 5. Regisztrációs lappal rendelkező egyed részt vehet olyan rendezvényeken és vizsgákon ahol az FCI által elismert regisztráció szükséges (pl. agility, vadász, őrző-védő, terelő, szánhúzó stb.).
 6. Amennyiben a regisztrációs lapra való jogosultság kizárólagos oka az eb szüleinek a fajtagondozó által meghatározott minimális tenyésztési követelményeknek való meg nem felelés, részt vehet az (5) bek. szerinti rendezvényeken továbbá 3-6 hónapos és 6-9 hónapos korosztályú küllembírálati rendezvényeken. Amennyiben az ezen okból regisztrációs lappal bíró eb teljesíti a fajtagondozó által előírt konfirmációs követelményeket, származási lapra válik jogosulttá. A származási lap kiváltását követően és annak birtokában jogosult minden, származási laphoz kötött rendezvényre, jogosult export pedigree-re, utódai a törzskönyvbe bejegyezhetőek, a feltételek megléte esetén származási lapra maguk is jogosultak. A korábban regisztrációs lappal bírt eb származási lapjának kiállítását a Szövetségtől díj ellenében, a törzskönyvi bejegyzési nyomtatvánnyal lehet kérni, a korábban meglévő adatok újbóli megadása nem szükséges. A származási lap kiadása iránti kérelemhez a regisztrációs lapj eredeti példányát mellékelni kell, ez utóbbit a Szövetség a származási lap kiadása előtt érvényteleníti.

9.§. Az export pedigree

 1. Amennyiben a Szövetség által a törzskönyvbe bejegyzett ebet eladják külföldre, a Szövetség kétnyelvű export pedigreet állít ki. Az export pedigree az eredeti származási lapra vezetett aláírással és hologramos, sorszámozott záradékkal kerül kiállításra az eredeti származási lapon, mely igazolja, hogy a Szövetség milyen sorszámon vette nyilvántartásba az egyed külföldi tulajdonba kerülését. A Szövetség által kiállított export pedigree igazolja, hogy a Szövetség által törzskönyvi nyilvántartásba vett eb tulajdonjogában változás történt, az új tulajdonos nevét és címét a törzskönyvben átvezették, az export hologramos pedigree-n az új tulajdonosként feltüntetett külföldi személy az igazolt új tulajdonos.
 2. Az export pedigree kiállítását követően a Szövetség által vezetett törzskönyvben az ebre vonatkozóan további adatváltozás nem vezethető, kivéve, ha az eb újabb export pedigree-vel újra magyarországi lakhelyű tulajdonoshoz kerül.

10.§. Az export pedigree részletes szabályai

 1. Az export pedigree kiállítása iránti kérelmet származási lappal rendelkező eb vonatkozásában az ebnek a származási lapon és a törzskönyvben feltüntetett tulajdonosa vagy bejegyzett tulajdonos híján a tenyésztő kérheti a külföldi tulajdonos egyidejű megjelölésével, a 7. sz. melléklet szerinti nyomtatványon, az eredeti származási lap Szövetségnek való átadása és a szolgáltatási díj legkésőbb egyidejű megfizetése mellett. 13 (1) Az export pedigree kiállítása a Szövetség ügyfélszolgálatán személyes ügyintézés esetén azonnal megtörténik, postai megküldés esetén az ügyintézési határidő 15 munkanap.
 2. Elektronikus ügyintézésnek export pedigree esetén nincs helye.

11.§. Honosítás

 1. A honosítás az a folyamat, amelynek során egy korábban más FCI tagország vagy partner által vezetett törzskönyvben regisztrált ebet magyarországi lakhelyű tulajdonos szerez meg, és ezen új tulajdonos a nevére szóló, a korábban az ebet bejegyző által kiállított export pedigree birtokában a Szövetség törzskönyvébe való bejegyzést kérelmezi. Nem lehet honosítani mikrochippel el nem látott ebet. A honosítással bejegyzett eb törzskönyvéről származási lap kiállítható, de azon a honosításra utalni kell, és az eb adatai megváltoztatásának FCI szabályzók szerinti tilalma is érvényesül.

12.§. A honosítás részletes szabályai

 1. Honosítani csak export pedigree-vel vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező ebet lehet.
 2. A honosítás akként történik, hogy a 8. sz. melléklet szerinti nyomtatványon az export pedigree-vel igazoltan hazai lakhelyű tulajdonos kéri a honosítást az eredeti export pedigree Szövetségnek való átadása és a szolgáltatási díj legkésőbb egyidejű megfizetése mellett, az ügyfélszolgálaton átadva vagy ajánlott postai küldeményként.
 3. A honosítás elvégzése esetén az ügyintézési határidő 15 nap.
 4. A honosítás az eredeti export pedigree-n bejegyzett széljegyzettel történik, ami annak keltét, a Szövetség általi aláírást és a honosítás számát tartalmazza.
 5. A honosított ebet a Szövetség törzskönyvébe bejegyzi, annak adatait mindenben megtartva, a honosítás tényére, keltére és számára is utalva.
 6. Elektronikus ügyintézésnek honosítás esetén nincs helye.

13.§. Tulajdonosváltozás vezetése

A Szövetség az eladó és a vevő közös vagy a vevő kérelmére az eb tulajdonosának változását átvezeti és nyilvántartja.

14.§. A tulajdonjog átvezetése részletes szabályai

 1. A tulajdonjog átvezetése minden esetben meg kell történjen a származási lapon (akár honosított akár hazai) vagy regisztrációs lapon és a törzskönyvben is, ha a tulajdonos átvezetéssel a kérelmező a Szövetséghez fordul, úgy egyidejűleg, ha pedig azt az a Szövetség tagszervezete bonyolította, úgy ezt követően legkésőbb 30 munkanapon belül.
 2. A tulajdonjog átvezetésére irányadóak a 6.§. vonatkozó rendelkezései is.
 3. Tulajdonjog átvezetésére minden, a Szövetség által vezetett törzskönyvbe bejegyzett eb vonatkozásában sor kerülhet.
 4. A tulajdonjog átvezetésének feltétele, hogy a származási (regisztrációs) lapra és a törzskönyvbe is bejegyzett tulajdonos és az új tulajdonos a 9. sz. melléklet szerinti nyilatkozattal vagy azzal tartalmában mindenben megegyező magánokiratba foglaltan a tulajdonosváltozás átvezetését közösen kérjék, egyben a 6.§.(6). bek. szerinti bizonylatot csatolják.
 5. A tulajdonjog átírása a Szövetség által akként történik, hogy a származási (regisztrációs) lap és a kitöltött 9. sz. melléklet vagy azzal egyező tartalmú nyilatkozat átadása és a szolgáltatási díj legkésőbb egyidejű megfizetése mellett, az ügyfélszolgálaton átadva vagy ajánlott postai küldeményként kérelmezi a két fél együtt. A tulajdonjog átírása szövetségi tag tagszervezet által a 6.§.(6)-(7) bek. szerint történik.
 6. A tulajdonjog átvezetése a Szövetség ügyfélszolgálatán személyes ügyintézés esetén azonnal megtörténik, postai megküldés esetén az ügyintézési határidő 15 munkanap.
 7. A tulajdonosváltozás az eredeti pedigree-n bejegyzett széljegyzettel történik, ami annak keltét, a Szövetség általi aláírást és az új tulajdonos nevét és címét tartalmazza.
 8. Elektronikus ügyintézésnek tulajdonjog átvezetés esetén nincs helye.
 9. Az eb tulajdonjogának hatósági, bírósági vagy közjegyzői jogerős határozat alapján és akkor van helye, ha az a személy, aki a határozattal a tulajdonjogot megszerezte a tulajdonjog átvezetését a jogerős határozat eredeti példányának csatolásával kéri, és a határozat az érintett eb törzskönyvi adatait a Szövetség által vezetett törzskönyv adataival egyezően alkalmazza.

15.§. Egyéb törzskönyvi adatok feltüntetése, vezetése

A Szövetség a törzskönyvben feltüntethető adatok (eredmények, egészségügyi szűrések) rögzítését a tulajdonos kérelmére, a tény okirati igazolása esetén, fajtagondozó szervezet által meghatározott körülmények esetén a fajtagondozó által kiadott okirati igazolás alapján elvégzi. Egyéb törzskönyvi adatként a fajtagondozó által a csonka farokkal születés ténye (NBT) fenn álltáról kiadott írásos igazolás alapján a Szövetség az NBT tényét a törzskönyvben feltünteti. A törzskönyvben egyéb adatok is feltüntethetőek, amelyek a jelen szabályzat szerinti adatok és változások feltüntetését és követését biztosítják (pl. hologramok sorszáma). A fajtagondozó szervezet által igazolandó tények körét a 10. sorszámú melléklet szerinti irattal teszi meg a fajtagondozó.

16.§. Az FCI megfelelés okán irányadó egyéb szabályok

 1. A Szövetség elutasíthatja egy olyan kutya (újra)regisztrálását, amelyik örökletes betegségben szenved vagy hibás jellemvonásai vannak, amelyek ellentmondanak az FCI alapszabályzat második pontjának.
 2. A Szövetség nem köteles automatikusan regisztrálni vagy újraregisztrálni egy importált kutyát a törzskönyvében, ha úgy találja, hogy a pedigré inkorrekt módon lett elkészítve.
 3. Pedigré kiadásakor minden a fajtastandard által meghatározott szőrzetszínektől nyilvánvaló, végleges és azonosítható eltérést egyértelműen fel kell tüntetni (regisztrációs lappal).
 4. Senki sem változtathat meg semmilyen adatot, melyet a Szövetség már regisztrált az adott kutyáról az általa vezetett törzskönyvben. Amennyiben ilyen változtatást a Szövetség tagszervezete tenne, az Alapszabály szerinti kizárást és az eb FCI általi elismertségének elvesztését vonja maga után.
 5. A Szövetség nem köteles bejegyezni a törzskönyvébe olyan kölyköt/ket, melyek az FCI fajtastandardja által meghatározott követelményeknek nem megfelelő szülői párosításból származnak.

17.§. A magyar ebfajtákra vonatkozó szabályok

A Szövetség az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításától szóló 2016. évi X. tv-re tekintettel a vonatkozó jogszabályok megjelenése után fogja részletesen szabályozni a magyar ebfajták törzskönyvi szolgáltatása szabályait, a Szövetség Alapszabályával összhangban.

18.§. Záró rendelkezések

 1. Ez a Törzskönyvezési Szabályzat az Szövetség elnökségének határozata értelmében 2016. szeptember 19. napján lép hatályba, és alkalmazni kell a hatályba lépéskor folyamatban lévő eljárásokra is.
 2. A jelen szabályzatot a Szövetség honlapján való megjelentetéssel hirdeti ki.

A Szabályzat mellékletei:

 1. alombejelentő
 2. fedeztetési igazolás
 3. behelyező állatorvos által kiadott igazolás a chip behelyezés megtörténtéről
 4. Alombejelentő regisztrációs laphoz
 5. Származási lap minta
 6. Regisztrációs lap minta
 7. Export pedigree kérelem
 8. Honosítási kérelem
 9. Tulajdonjog átvezetési kérelem
 10. Nyilatkozatminta fajtagondozó szervezet által igazolandó tényekről

Jelen szabályzatot a Szövetség Elnöksége 19/2016.(07.06.) MEOE E. számú határozatával, egyhangúlag fogadta el, a jelen szöveg a 2016. október 09-től hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalt. Budapest,

2016. október 08.

 • 2017. május 01.